ผู้จัดการเขต (OTC)

All Jobs Medical
  065-2051262     hr@eminence.co.th  

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซอยรัชดา 66 วงศ์สว่าง-บางซื่อ)
รับสมัครตำแหน่ง  Area Manager UPC (OTC)
 

รายละเอียดงาน
1. บริหารงานภาพรวมของทีมขาย OTC ทีม ต่างจังหวัด
2. ขับเคลื่อนทีมขาย OTC ให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรกําหนด
3. วิเคราะห์การตลาด ปัญหาและทิศทางการดําเนินธุรกิจกลุ่ม OTC
4. จัดทําแผนการดําเนินงานของแผนก OTC รวมถึงระเบียบการขายประจําปี
5. ร่วมวางแผนและสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
6.ลงพื้นที่ 90% ของเวลางานในการประกบกับนักขายในทีม
7.Coaching นักขายในทีมให้เพิ่มศักยภาพทั้งเชิงปริมาณ KPI และเชิงคุณภาพในการขาย
8.วางแผนกลยุทธ์ที่จับต้องได้และแปลงเป็นกิจกรรมการขายรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนให้กับนักขายในทีมโดยปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง
9.ตรวจสอบให้นักขายในทีมทำงานครบถ้วนตาม KPI ขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดรวมถึงงานแอดมินต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
 

คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 5 ปี
2. มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมขาย อย่างน้อย 1 ปี
3. มีภาวะผู้นํา และทักษะด้านพัฒนาทีมขาย
4.  เคยมีประสบการณ์ในการคุมทีมภายใต้ระบบ KPI ที่วัดผลด้านกิจกรรมการขายมาก่อน
5.  หากมีประสบการณ์ด้านการขายเคร่ืองมือแพทย์ หรือร้านขายยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

สวัสดิการ
1.โบนัสประจำปี
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.ประกันสุขภาพกลุ่ม
4.ประกันชีวิต
5.ประกันอุบัติเหตุ
6.สวัสดิการทำฟัน
7.สิทธิซื้อสินค้าราคาพนักงาน
8.หยุดวันเกิดพนักงาน
9.เงินช่วยเหลือโอกาสต่างๆ


 

Location: ซอย รัชดาภิเษก 66 Wong Sawang, Bang Sue, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us