ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

All Jobs Technical
  061-6486999     nesararitdee123@gmail.com  

บริษัท แซม ไอคอน (ประเทศไทย)  จำกัด
รับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)


หน้าที่รับผิดชอบ
1.บริหารงานก่อสร้างบ้านให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัทฯ
2.วางแผนงบประมาณการก่อสร้าง,ควบคุมต้นทุน,คุณภาพงานและกำหนดเสร็จทันตามแผนงานหลักโครงการ
3.ติดตามผล แก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโครงการ
4.รายงานสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างประจำเดือน
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

คุณสมบัติ

 

Location: กทม Thailand
© Bkkstaff 2023 · Privacy · Terms · Contact us