เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์

All Jobs Financial
  02-2653473      Apply Now

SME BANK ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ให้คำปรึกษาแนะนำทางการเงิน พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ก่อนดำเนินคดี และบริหารจัดการเพื่อป้องกันมิให้หนี้ตกชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ สำหรับสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท
- แจ้งรายละเอียด / เงื่อนไข หลังเบิกจ่ายเงินกู้
- ควบคุม ดูแล ให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าลูกหนี้จะสามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ได้
- ตรวจเยี่ยมกิจการ จัดทำเอกสารการวินิจฉัยผู้ประกอบการ และติดตามผลการชำระหนี้ของลูกหนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้อย่างใกล้ชิด
- ประสานงานกับสาขา ในการเจรจากับลูกหนี้ การติดตามลูกหนี้ให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่าง ๆ ของกลุ่มลูกหนี้ที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้
- ทบทวนเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ สำหรับลูกหนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหา
- ส่งเรื่องลูกหนี้ให้ฝ่ายคดี เพื่อดำเนินคดีกับลูกหนี้ และ/ หรือผู้ค้ำประกัน ผู้จำนอง / จำนำ
- วิเคราะห์สินเชื่อโครงการและนำเสนอวงเงินสินเชื่อที่มีวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิติศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการอำนวยสินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การเร่งรัดติดตามหนี้ หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ และวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- มีทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้ดี

ที่อยู่ :
310 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 

Location: แขวงสามเสนใน Phaya Thai, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us