เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

All Jobs Financial English
  063-2031850     puksarun@medyceles.com  

Medy Celes Co., Ltd.

รับสมัครตำแหน่ง Accounting - AR / บัญชีลูกหนี้
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน เขตบางรัก
การเดินทาง BTS : สถานี สุรศักดิ์, เซนต์หลุย


คุณสมบัติ
- ปวช. / ปวส. / ป.ตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Excel Vlookup และ Express ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์มานะ อดทน
- สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และส่งมอบงานได้ตามเวลาที่กำหนด
- มีทัศนคติดี ชอบแก้ปัญหา มองโลกในแง่ดี ชอบการเรียนรู้ รายละเอียดงานและหน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดูแลระบบใบกำกับภาษี เปิดใบกำกับภาษีจากระบบ EXPRESS รวมถึงบันทึกรายการรับชำระหนี้ เช่น การชำระด้วยเงินสด การชำระด้วยเช็ค และการชำระโดยการรูดบัตร ตรวจสอบรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
- ออกใบแทน ใบกำกับภาษี หรือออกใบเสร็จรับเงิน กรณีสูญหาย
- ตรวจสอบลูกหนี้คงค้างก่อนเปิดบิล และตรวจสอบบิลใบกำกับภาษีก่อนเซ็นบิลใบกำกับภาษี
- ดูแล ควบคุม นำเช็ครับล่วงหน้า หรือเช็กในมือ เข้าบัญชีธนาคารตรงตามรอบวันที่เช็ค
- ดูแล ตรวจสอบบัญชี เช็ครับล่วงหน้า หรือเช็คในมือ ว่ามีตรงกับความของจริง
- จัดทำ Bank Reconcile ตรวจสอบรายการเงินเข้า-ออก บัญชีธนาคาร
- ตรวจสอบรายงานยอดลูกหนี้ ยอดขาย ประจำวัน ตรงกับบัญชีแยกประเภท (EXPRESS)
- ตรวจสอบและลงนามในเอกสารการขาย และรับชำระเงิน ประจำวัน
- สรุปรายงาน การเปิดบิล ลงใน Sale Report และลงรายละเอียดเปิดบิล ลงใน Sale report แยกตามผู้แทนขาย
- สรุปรายละเอียด และรายงานฝากสินค้า แยกตามรายชื่อลูกค้า
- จัดทำรายงานสรุปทุกสิ้นเดือน และตรวจสอบรายงาน อย่างละเอียด รอบคอบ ก่อนนำส่งให้กับผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
- ติดตาม ทวงถามลูกหนี้ของบริษัททั้งหมด ตามกำหนดเครดิตชำระเงินที่บริษัทกำหนด และหนี้เสีย ออกใบเสร็จรับเงิน ลูกหนี้ที่รับชำระเงินทั้งหมดของบริษัท
- โทรประสานติดตามนัดวันชำระหนี้และออกใบเสร็จรับเงิน (รูดบัตร/รับเช็ค) ทุกวัน
- ติดตาม วางบิล-รับเช็ค ลูกค้าบริษัทและโรงพยาบาลทุกแห่ง และทีมออนไลน์
- ประสานงานเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางกฎหมาย (คดีฟ้องศาล คดีเช็คเด้ง)
- กำกับดูแลประสานงานเครื่องรูดบัตร เครื่องรับชำระเงิน
- สามารถ Support ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการชำระเงิน ประวัติการซื้อสินค้า การสะสมยอดซื้อ-ขายสินค้า และอื่นๆ ให้กับทีมฝายขายของบริษัท
- จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของลูกหนี้ AR Report แยกตามผู้แทน ส่งให้ส่งผู้บังคับบัญชา และส่งให้ผู้แทนขาย แต่ละคน ทุกสัปดาห์ และประสานงานข้อมูลการชำระเงิน
- AR Report ประจำวันส่งทาง E-mail ทุกวัน Report รายงานการเก็บเงินประจำวันส่งทาง E-mail ทุกวัน เพื่อสรุปยอดชำระหนี้และยอดหนี้คงเหลือของบริษัท
- ออกจดหมายบันทึกข้อความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เอกสารขอเปิดบัญชี การลดค่าธรรมเนียม กรมสรรพากร แบบคำขอต่างๆ
- ทำเอกสารเก็บรวบรวมเข้าแฟ้ม
- บันทึกข้อมูลสินค้าตัวอย่าง Sample ลงระบบบัญชี Express เพื่อปิดรายงานภาษีขาย
- ตรวจสอบ ใบเบิกสินค้าตัวอย่าง Sample และบันทึกข้อมูล ลง Excel เพื่อกระทบยอดกับระบบบัญชี
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เดือนละ 2 ครั้ง (นับ 100%)
- ทำรายงานสรุปการตรวจนับสต็อก และแจ้งปัญหาที่ตรวจพบ
- บันทึกรายการบัญชี โดยใช้โปรแกรม Express ดูแลทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 

 

Location: Surasak, Si Racha District, Chon Buri, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us