เจ้าหน้าที่บัญชี

All Jobs Financial English
  099-3524553     thana.m@360qm.co.th  

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี Accounting Officer (Contact 12 months)( RENEW)
ธุรกิจ: ให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) ผ่าน Platform
Location: MRT พหลโยธิน Energy Complex, Building
Salary : 20,000-25,000 บาท ตามประสบการณ์


หน้าที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบและควบคุมจดั การงานด้านบัญชีและการเงินตรวจสอบการดำเนินงานทางการเงินในแต่ละวันภายในบริษัท เช่น การจ่ายเงินเดือน การออกใบแจ้งหนี้และธุรกรรมอื่นๆ
2. จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ
3. ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่
4. บันทึกข้อมูลทางบัญชีและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องลงในระบบบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอให้ผุ็บังคับบัญชาตรวจสอบ
5. จัดเก็บชุดเอกสารประกอบเรียงตามเลขที่ชุดเอกสารให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็ว
6. จัดทำและดูแลทะเบียนทรัพย์สิน
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง บัญชี การเงิน อื่นๆ
2. มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีและการเงิน
3. อายุ 22-28 เพศหญิง
4. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี
5. สามารถใช้โปรแกรม MS ได้ดี
6. สามารถสื่อสารได้ดี สามารถทำงานรวมเป็นทีมได้ และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
7. มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูงและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
8. มีทักษะทางภาษาไทยและอังกฤษดี

 

Location: MRT พหลโยธิน (ทางออก 2 ) Chatuchak, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us