หัวหน้าฝ่ายบัญชี

งานทั้งหมดการเงิน การบัญชี
  064-5615496  

We're Hiring :  Accounting Supervisor / หัวหน้าฝ่ายบัญชี
เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์ [สมุทรปราการ]

 

Responsibilities
1. ดูแลงานด้านบริหารบัญชี การเงิน และ ภาษีขององค์กร
2. วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล กลางปี สิ้นปี และภาษีอื่น ๆ
3. จัดการบัญชีแยกประเภททั่วไป
4. ตรวจสอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.พ.30 ภ.ง.ด. 3, 53 และอื่นๆ
5. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ระบบการขาย/รับเงิน  ตรวจสอบติดตามการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ การบันทึกรับเงิน ทุกช่องทางให้มีความถูกต้อง
6. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ระบบซื้อ/การจ่าย การบันทึกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ การจ่าชำระหนี้เจ้าหนี้ 
7. ดูแลตัวเลขในงบทดลองและปรับปรุงรายการบัญชีให้บันทึกบัญชีให้ถูกต้องทุกสิ้นเดือน
8. กำกับดูแลและบริหารบัญชีเงินสดย่อย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
9. ตรวจสอบหลักฐานทางด้านการเงิน และอนุมัติเบิกจ่ายตามนโยบายบริษัท
10. ปิดงบการเงินของบริษัทรายเดือน งบกำไร(ขาดทุน) ,งบแสดงฐานะการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน
11. ปิดงบการเงินรายปี พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน และกระทบยอดบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี
12. กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของทีมงาน และติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง
13. จัดทำบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและบันทึกคำนวณค่าเสื่อมราคา เป็นรายเดือน
14. บริหารจัดการและพัฒนา กระบวนการทำงานด้าน GL / AP และการปิดงบการเงิน
15. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ สรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

Qualification
1. อายุไม่เกิน 45 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในด้านบัญชี / ปิดงบบัญชี และจัดทำงบการเงิน 5-10 ปีขึ้นไป 
4. มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีเป็นอย่างดี
5.. มีความสามารถในการวิเคราะห์ และประเมินสถานการร์ทางการเงินและหาทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น
6. มีความเป็นผู้นำ ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ และมีทัศนคติที่ดี
7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
8. มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออนไลน์ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ [ทางบริษัทใช้ Peak]
9. มีความสามารถในการดูแล ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดงาน Junior Starff ได้
10. มีทัศนคติแบบ open mind เรียนรู้, ปรับตัว, เติบโต เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องในทีม มีจรรยาบรรณ
11. มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS OFFICE เป็นอย่างดี
12. **หากมีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านบัญชี สามารถเซ็นปิดงบบัญชีได้จะพิจราณาเป็นพิเศษ**

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: ถนน สุขสวัสดิ์ Pak Khlong Bang Pla Kot, Phra Samut Chedi District, สมุทรปราการ Thailand 100.560518
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us