เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Accounting (Officer - Senior)

งานทั้งหมดการเงิน การบัญชี
  02-7172477     hr@ttfintl.com  

บริษัท ทีทีเอฟ The marketplace producer

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Accounting (Officer - Senior)


หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ออกใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
- บันทึกบัญชีด้านรับ - ด้านจ่าย (Voucher)
- จัดทำรายงาน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ติดต่อสอบถามการชำระหนี้จากลูกค้า,รับวางบิลจาก Supplier
- ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายจากฝ่ายต่าง ๆ และจัดทำเช็คสั่งจ่าย Supplier อื่น ๆ 
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

ตำแหน่งที่ตั้ง: The Element Rama 9, Rama IX Soi 41, Suan Luang, Bangkok, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us